آموزش مجازی خصوصی

شقایق اصغرپور
شهریه دوره: 10،000 تومان
شقایق اصغرپور
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: اموزش ابتدایی پاور پوینت قسم اول
محل اقامت: تبریز

آموزش مبانی نرم افزار مایکروسافت پاورپوینت
...

شقایق اصغرپور
شهریه دوره: 10،000 تومان
شقایق اصغرپور
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: آموزش ابتدایی پاور پوینت قسمت دوم
محل اقامت: تبریز

آموزش مبانی نرم افزار پاورپوینت
...

شقایق اصغرپور
شهریه دوره: 10،000 تومان
شقایق اصغرپور
تخصص: علوم کامپیوتر
درس: آموزش word ذخیره اسناد جدید
محل اقامت: تبریز

آموزش نحوه ذخیره اسناد جدید ایجادشده
...